Všeobecné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky FAST PLUS, a.s.

 

1.Úvodné ustanovenia

1.1.Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou FAST PLUS, a.s. so sídlom Vlčie hrdlo 90; 821 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 712 783, DIČ: 2020227616, IČ DPH: SK2020227616, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 7227/B (ďalej aj „FAST PLUS“ alebo „predávajúci“), a právnickými osobami a fyzickými osobami – podnikateľmi odoberajúcimi od FAST PLUS tovar na účely podnikania a nie na účely osobnej spotreby.

1.2.Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi FAST PLUS ako predávajúcim a treťou osobou ako kupujúcim, ktoré sa týkajú kúpy tovaru od spoločnosti FAST PLUS.

1.3.Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného FAST PLUS uzavretá podľa ustanovení článku 2. týchto VOP.

 

2.Objednávanie tovaru

2.1.Objednávanie tovaru sa realizuje formou vystavenia objednávky kupujúcim a jej odoslania predávajúcemu, a to e-mailom, faxom, prostredníctvom B2B alebo prostredníctvom obchodného zástupcu predávajúceho. Objednávka kupujúceho musí byť akceptovaná predávajúcim v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne.

2.2.Aby mohla byť objednávka akceptovaná, musí obsahovať všetky potrebné údaje:

obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO alebo identifikačné číslo známe v štáte registrácie ak bolo pridelené (v prípade registrácie zahraničnej právnickej alebo fyzickej osoby), telefonický kontakt, adresu dodania a spôsob dodania tovaru v rámci systému, v ktorom tovar objednal, jednoznačnú špecifikáciu tovaru (názov tovaru alebo SAP číslo), a požadované množstvo.

2.3.Objednávka kupujúceho sa stáva pre kupujúceho záväznou okamihom jej odoslania, pričom kupujúci nie je oprávnený zrušiť alebo odvolať objednávku po jej akceptácií predávajúcim. Kúpna zmluva vzniká okamihom akceptácie objednávky zo strany predávajúceho.

2.4.Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje, že akceptuje výšku cien za tovar a služby, VOP a Reklamačný poriadok predávajúceho v znení platnom v deň potvrdenia objednávky predávajúcim.

 

3.Dodanie tovaru

3.1.Predávajúci doručí tovar podľa dostupnosti jednotlivých produktov a prevádzkových možností predávajúceho zvyčajne nasledujúci pracovný deň, a to spôsobom a na adresu, ktorú určí kupujúci v objednávke. V prípade, že predávajúci si je vedomý možnosti neskoršieho dodania tovaru, upozorní kupujúceho na túto skutočnosť. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť si náhradu škody z prípadného omeškania v dodaní tovaru predávajúcim.

3.2.Za splnenie objednávky sa považuje dodanie objednaného tovaru na adresu dodania, resp. do skladových priestoroch kupujúceho. Súčasťou dodávky nie je inštalácia, montáž a vynášanie tovaru. Tieto služby nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť. Zásielka s objednaným tovarom obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list (pokiaľ ho vyžaduje výrobca).

3.3.Kupujúci je povinný od predávajúceho alebo od prepravcu/doručovateľa riadne prevziať tovar v rozsahu vyplývajúcom z uzavretej kúpnej zmluvy. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až úplným zaplatení kúpnej ceny tovaru.

3.4.Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný bezodkladne odkontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené pri preprave tovaru. V prípade prevzatia zjavne poškodeného alebo nefunkčného tovaru je kupujúci povinný postupovať v súlade s platným Reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý definuje všetky náležitosti uplatnenia záručných nárokov kupujúceho. Reklamačný poriadok predávajúceho je uvedený na webovej stránke predávajúceho.

3.5.Dodanie tovaru pre kupujúceho môže byť predávajúcim pozastavené v prípade, keď kupujúci má minimálne jednu faktúru po lehote splatnosti dlhšie než 5 dní. V tomto prípade stráca poradie pri všetkých otvorených objednávkach a dodanie tovaru bude predávajúcim uskutočnené až po úhrade všetkých faktúr po lehote splatnosti.

 

4.Kúpna cena

4.1.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu, cenu doplnkových služieb (preprava, dobierka atď.) a príslušnú DPH podľa predávajúcim akceptovanej objednávky, t. j. podľa podmienok uzavretej kúpnej zmluvy. Kúpna cena doplnkových služieb zodpovedá platnému cenníku tovaru a služieb uvedených na webovej stránke predávajúceho.

4.2.V cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny, náklady na prepravu tovaru, náklady dobierky a pod. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť kupujúci, ak ďalej v týchto VOP alebo v kúpnej zmluve nie je uvedené inak. Pri platbe zo zahraničia je kupujúci ako príkazca platby povinný znášať všetky bankové poplatky.

 

5.Platobné podmienky

5.1.Spôsob platby za objednaný tovar závisí od požadovaného spôsobu prepravy tovaru na miesto dodania:

5.2.Platba vopred - platba vopred sa uskutočňuje prostredníctvom bankového prevodu na základe zálohovej (proforma) faktúry a týka sa kupujúcich, ktorí nemajú pridelený kredit alebo je ich kredit momentálne vyčerpaný. Na tovar je vystavená zálohová faktúra a tovar je rezervovaný v prospech kupujúceho. Po úhrade príslušnej zálohovej faktúry je tovar pripravený na dodanie. V prípade, že zálohová faktúra nie je do 5 pracovných dní od jej vystavenia uhradená, predávajúci objednávku zruší a tovar uvoľní k dispozícii ďalším kupujúcim.

5.3.Platba v hotovosti - kupujúci môže príslušnú faktúru uhradiť v hotovosti v sídle predávajúceho, pričom kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže odmietnuť prijať hotovostnú platbu v prípade, že mu to platná legislatíva neumožňuje.

5.4.Platba realizovaná po dodaní tovaru - v prípade, že kupujúcemu bol pridelený kredit a tento nie je prekročený a zároveň predávajúci neeviduje voči kupujúcemu pohľadávku po splatnosti viac ako 5 dni, kupujúcemu je pri dodaní tovaru vystavená faktúra s príslušnou dobou splatnosti podľa akceptovanej objednávky. Zaplatením kúpnej ceny sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet predávajúceho, ktorý je uvedený na faktúre.

5.5.Dobierka – dodanie tovaru prebieha prostredníctvom kuriérskych alebo poštových služieb, pričom kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu kuriérovi priamo pri prevzatí tovaru.

5.6.Ak osoba oprávnená prevziať zásielku odmietne bez udania dôvodu uhradiť kúpnu cenu a/alebo nie je možné zásielku doručiť (adresát nezastihnutý napriek telefonickým a iným urgenciám, odmietnutie prevzatia atď) je predávajúci oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 200,00€. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody, ktorá tým predávajúcemu vznikla.

5.7.V prípade omeškania s úhradou kúpnej ceny si predávajúci vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho úroky z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. Pri platení kúpnej ceny za objednaný tovar je nevyhnutné uviesť ako variabilný symbol číslo príslušnej faktúry predávajúceho. Ak v dôsledku neuvedenia alebo nesprávneho uvedenia variabilného symbolu dôjde k nesprávnemu zúčtovaniu platby, kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené a kupujúci sa dostáva do omeškania so splnením povinnosti zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar.

 

6.Nastavenie kreditu

6.1.Kreditom sa rozumie poskytnutie dodávateľského úveru kupujúcemu, napr. formou odloženej splatnosti faktúr za objednaný tovar. Podmienkou pre pridelenie kreditu je, aby kupujúci zrealizoval počas 3 po sebe idúcich mesiacov minimálne 4 odbery v hodnote presahujúcej spolu 1250€ bez DPH.

6.2.Predávajúci je oprávnený poskytnúť kredit jednotlivým kupujúcim na základe posúdenia celkovej bonity kupujúceho a zaistiť ho zabezpečovacími prostriedkami (odplatné postúpenie pohľadávky, vystavenie zmenky, ručenie, zriadenie a vznik záložného práva k hnuteľným a nehnuteľným veciam, uznanie dlhu atď.). Výber konkrétneho zabezpečovacieho prostriedku určuje predávajúci. Pridelenie, zmena alebo úplne zrušenie kreditu je plne v kompetencií predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo kupujúcemu neprideliť kredit a to i v prípade splnenia obratových podmienok.

6.3.Dodávky tovaru pre kupujúceho môžu byť predávajúcim pozastavené v prípade, že kupujúci nemá voľný kredit. Kupujúci v tomto prípade nestráca poradie na žiadnu zo svojich objednávok a tovar zostáva rezervovaný pre kupujúceho po dobu 4 pracovných dní. Ak sa kredit neuvoľní do termínu 4 pracovných dní, tovar je uvoľnený pre ďalšieho kupujúceho. Kredit možno uvoľniť jeho navýšením alebo okamžitou úhradou faktúr, ktoré kredit blokujú. Žiadosť o zvýšenie kreditu je kupujúci povinný adresovať zodpovednému zamestnancovi predávajúceho, ktorý kupujúceho informuje o prípadnej zmene kreditu.

6.4.Spôsob dodania tovaru dobierkou je oprávnený použiť kupujúci aj v prípade, že nemá pridelený kredit, avšak záväzky z predošlého obchodovania má uhradené v lehote splatnosti. Spôsob dodania dobierkou nie je možné uplatniť v čase, kedy kupujúci neuhradil svoje záväzky z predošlého obchodovania s predávajúcim alebo bol jeho kredit zablokovaný.

6.5.V súvislosti s pozastavením dodávok z dôvodu plného kreditu a faktúr po splatnosti predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá tým kupujúcemu vznikla.

 

7.Osobitné podmienky

7.1.V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru predávajúceho spravuje okrem týchto VOP aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu.

7.2.V prípade, ak kupujúci dostáva od predávajúceho k dispozícii dátovú vetu, ide o platenú službu, ktorá je spoplatnená v zmysle platného cenníka tovarov a služieb predávajúceho. Pokiaľ kupujúci dosahuje nákupný obrat v minimálnej výške 3000€ za mesiac, túto službu poskytuje predávajúci kupujúcemu bezplatne.

7.3.Pri hodinkovom tovare je veľkoobchodný nákup podmienený minimálnym množstvom 10-tich kusov v objednávke. Pri splnení tejto podmienky a pravidelných odberoch je možné si dohodnúť individuálne zľavy.

7.4.Predávajúci je oprávnený započítať akékoľvek aj nesplatné pohľadávky voči pohľadávkam odberateľa. Kupujúci nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho oprávnený postúpiť (alebo inak previesť) akékoľvek práva alebo povinnosti z uzavretých kúpnych zmlúv.

7.5.Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že nebudú opravovať základ dane v zmysle § 25 ods. 6 Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

 

8.Spracovanie osobných údajov v pozícii prevádzkovateľa

8.1.Pri vybavovaní zmluvnej agendy predávajúcim môže dochádzať k spracovaniu osobných údajov kupujúcich, ktoré sú fyzickými osobami  Predávajúci osobné údaje  kupujúceho, ktoré získa v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy, spracováva, pretože je to nevyhnutné pre splnenie zmluvných záväzkov a jeho povinností vyplývajúcich zo zákona. Predávajúci, na základe svojich oprávnených záujmov ďalej ukladá osobné údaje v nevyhnutnej miere a počas nevyhnutnej doby pre prípad akýchkoľvek právnych nárokov.

8.2.Osobné údaje nie sú poskytované do krajín mimo EÚ, ani využívané na iné než uvedené účely. Osobné údaje môžu byť poskytnuté ďalším príjemcom, ak to vyplýva zo zákona alebo ak je to nevyhnutné, napríklad pre doručenie tovaru a ďalej obchodným partnerom predávajúceho, ktorí údaje spracovávajú na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

8.3.Ďalšie informácie o spracovávaní osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov.

8.4.Kupujúci je povinný uvádzať svoje údaje správne a bez zbytočného odkladu predávajúceho informovať o ich prípadnej zmene.

8.5.Ak v rámci obchodného styku dochádza k spracovaniu osobných údajov zamestnancov kupujúceho predávajúcim, použijú sa primerane ustanovenia tohto článku

 

9.Spracovanie osobných údajov v pozícii sprostredkovateľa

9.1.Ak v rámci obchodného styku dochádza k odovzdávaniu osobných údajov koncových zákazníkov kupujúceho predávajúcemu, predávajúci spracuje ich identifikačné, platobné, doručovacie prípadne ďalšie nevyhnutné údaje v pozícii prevádzkovateľa a to na základe preukázateľných pokynov kupujúceho v súlade s článkom 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( EU ) 2016/679 zo dňa 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES ( ďalej iba GDPR ).

9.2.Predávajúci je oprávnený do spracovania osobných údajov zapojiť ďalších prevádzkovateľov, najmä pri ukladaní dát, podpore softwarového riešenia predávajúceho a pri distribúcii tovaru  koncovým zákazníkom. Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o všetkých plánovaných zmenách týkajúcich sa prijatia ďalších prevádzkovateľov alebo ich nahradením. Pokiaľ kupujúci proti týmto zmenám nepodajú bez zbytočného odkladu písomné námietky, znamená to, že so zmenou súhlasia. Predávajúci vždy zaviaže ďalších prevádzkovateľov k rovnakým povinnostiam na ochranu osobných údajov ako sú uvedené v týchto obchodných podmienkach.

9.3.Osobné údaje koncových zákazníkov bude predávajúci využívať počas doby potrebnej na vybavenie objednávky, následne budú údaje uložené v nevyhnutnej miere a počas doby vyplývajúcej z právnych predpisov.

9.4.Spracovanie bude vždy realizované len na základe preukázateľných pokynov kupujúceho udeľovaných predávajúcemu najmä prostredníctvom jednotlivých objednávok.

9.5.Spracovanie bude vždy realizované len na základe preukázateľných pokynov kupujúceho udeľovaných predávajúcemu najmä prostredníctvom jednotlivých objednávok.

  • spracovávať osobné údaje iba na účely a spôsobom vyplývajúcimi z týchto obchodných podmienok a zmluvných dohôd medzi kupujúcim a predávajúcim,
  • zaistiť, aby osoby oprávnené spracúvať osobné údaje boli zaviazané k mlčanlivosti alebo aby sa na ne vzťahovala zákonná povinnosť mlčanlivosti,
  • prijať všetky primerané technické a organizačné opatrenia v zmysle čl. 32 GDPR, ktoré sú potrebné na zabezpečenie spracúvania osobných údajov a zodpovedajú povahe spracúvania a s tým spojenému riziku, aby okrem iného nemohlo pri tomto spracúvaní dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracúvaniu ako aj k inému zneužitiu osobných údajov,
  • po ukončení poskytovania služieb spojených so spracúvaním osobných údajov všetky spracovávané osobné údaje odovzdať kupujúcemu a vymazať všetky ich prípadne existujúce kópie, ak zákon nepožaduje uloženie daných osobných údajov,
  • byť kupujúcemu nápomocný prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení, ak je to možné, na splnenie jeho povinností ako prevádzkovateľa reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutých osôb,
  • pomáhať kupujúcemu pri zabezpečení súladu s povinnosťou zabezpečenia spracúvania osobných údajov, pri ohlasovaní prípadov porušenia zabezpečenia osobných údajov Úradu pre ochranu osobných údajov, pri oznamovaní prípadov porušenia zabezpečenia osobných údajov dotknutých osôb, pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov a pri predchádzajúcej konzultácii s Úradom na ochranu osobných údajov,
  • bezodkladne informovať kupujúceho  v prípade, že podľa jeho názoru určitý pokyn porušuje ustanovenia GDPR alebo iných predpisov Európskej únie alebo členských štátov týkajúcich sa ochrany osobných údajov,
  • byť kupujúcemu nápomocný pri zaisťovaní súladu s povinnosťami podľa čl. 32 a 36 GDPR, zohľadniac povahu spracovania a informácie, ktoré má predávajúci k dispozícii,
  • poskytnúť kupujúcemu na základe jeho písomného pokynu potrebné informácie na preukázanie toho, že boli splnené povinnosti predávajúceho vyplývajúce z článku. 28 GDPR, a umožniť audity, vrátane inšpekcií, vykonávané prevádzkovateľom alebo iným audítorom, ktorého prevádzkovateľ poveril, a k týmto auditom svojou činnosťou prispieť.

9.6.Kupujúci sa voči predávajúcemu výslovne zaväzuje k dodržiavaniu všetkých povinnosti, ktoré mu ako prevádzkovateľovi osobných údajov vyplývajú z týchto obchodných podmienok, zmluvných dohôd, ustanovení GDPR, príslušných zákonov a iných všeobecných záväzných právnych predpisov. Záväzok kupujúceho podľa predchádzajúcej vety zahŕňa okrem iného jeho povinnosť odovzdávať predávajúcemu iba také osobné údaje, ku ktorým disponuje platným právnym titulom v zmysle čl. 6 GDPR, a to pri dodržaní všetkých zásad upravených čl. 5 GDPR a súvisiacich právnych povinností.

9.7.Bez ohľadu ma právny titul, na základe ktorého dochádza ku spracúvaniu osobných údajov sa kupujúci zaväzuje plniť svoju informačnú povinnosť voči dotknutým osobám vyplývajúcu z článku 13 a násl. GDPR.

9.8.Kupujúci je ďalej povinný zabezpečiť, že predávajúcemu nebudú poskytnuté žiadne osobné údaje osobitnej kategórie.

9.9.V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti stanovenej týmto článkom, sa kupujúci zaväzuje nahradiť predávajúcemu akúkoľvek (majetkovú aj nemajetkovú) ujmu, ktorá mu v dôsledku daného porušenia alebo v súvislosti s ním vznikne.

 

10.Záverečné ustanovenia

10.1.Iné podmienky alebo iné vyhradené práva kupujúceho voči týmto VOP sú platné a účinné len v prípade, ak ichpredávajúci písomnou formou, s ohľadom na jednotlivú objednávku kupujúceho výslovne uznal.

10.2.Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP alebo kúpnej zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení kúpnej zmluvy ani VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzavretia tejto zmluvy.

10.3.Tieto VOP a kúpna zmluva uzavretá na ich základe sa riadia právom Slovenskej republiky. Na rozhodovanie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim týkajúcim sa kúpnej zmluvy a VOP sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

10.4.Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia VOP rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými. V prípade, ak kupujúci nedoručí predávajúcemu písomné oznámenie, v ktorom výslovne uvedie, že zmenené VOP neakceptuje, platí, že kupujúci sa s VOP riadne oboznámil, bez výhrad s nimi súhlasí a tieto tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

10.5.Podmienky odstúpenia od zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.